Offentlighedskommissionens hemmelighedskultur søges afbrudt
 

Åbenhedskomitéen arbejder på at bryde lukketheden om arbejdet i Offentlighedskommissionen.

Offentlighedskommissionens formand Hans Gammeltoft-Hansen som også er Folketingets Ombudsmand optræder som en vanetænkende dansk embedsmand og har derfor helt i overensstemmelse med danske hemmelighedstraditioner og angiveligt gennem manglende vejledning om fortrolighed og tavshedspligt til Offentlighedskommissionens medlemmer pålagt medlemmerne tavshedspligt. Det skal i parentes bemærkes, at institutionen Folketingets Ombudsmand er en af de få offentlige institutioner som ikke er underlagt Offentlighedsloven, samt at institutionen selv vælger, hvilke sager den vil beskæftige sig med og siden afrapportere i Ombudsmandens årlige beretning til Folketinget.

Åbenhedskomitéen finder, at det er et paradoks, at skabelsen af fremtidens åbne samfund med borgeres og presses adgang til at kontrollere myndighederne, skal forgå i hemmelighed og helt under myndighedernes kontrol. Mange spørgsmål rejser sig i den forbindelse. Hvem har Justitsministeriet indkaldt som medlemmer til dette vigtige arbejde? Hvem repræsenterer hhv. forvaltningssystemet, borgerne og pressen? Hvordan er balancen i kommissionen? Hvilke holdninger har disse medlemmer med sig, når de mener, at åbenhed gennemføres i hemmelighed? Hvem skal i øvrigt være med til at præge den fremtidige Offentlighedslov?

Åbenhedskomitéen er opsat på at få indsigt i disse spørgsmål og mange andre. Derfor har vi med Offentlighedsloven i hånden begæret aktindsigt i Offentlighedskommissionens arbejde. Indtil videre uden held. Offentlighedskommissionen har under vejledning af Folketingets Ombudsmand kategorisk afvist enhver form for aktindsigt med henvisning til Offentlighedslovens § 2. Aktindsigtsbegæringen har været i gennem en behandling, som vi kort og godt må betegne som "uorden i sagen". Vi har korresponderet med Offentlighedskommissionen siden begyndelsen af september 2003 og til trods for en 10-dages svarfrist for forvaltningen, er det stadig ikke lykkedes komitéen at få et endeligt svar. 4 gange har vi måtte rykke for svar og undervejs har vi måtte bede Offentlighedskommissionen om at genoptage sagen pga. fejl.

Aktindsigtsbegæringen er endnu ikke er helt færdigbehandlet i Offentlighedskommissionen. Vi har dog fundet det udsigtsløst at afvente yderligere svar og har derfor d. 25. november 2003  valgt at indbringe afvisningen af vores aktindsigt for Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen (også formand for Offentlighedskommissionen). Det er vores påstand, at Offentlighedslovens § 2 om undtagelse fra aktindsigt i lovforberedende arbejde, ikke kan bruges til en hel eller delvis afvisning af vores begæring om aktindsigt. Undtagelsesbestemmelsens formål er at beskytte den lovgivningspolitiske proces. 

På baggrund af tidligere udtalelser fra Folketingets Ombudsmand vedrørende beskyttelse af lovforberedende arbejder, mener vi, at følgende taler imod hel eller delvis påberåbelse af Offentlighedslovens § 2: 

  • Offentlighedskommissionen har ikke et snævert beskrevet kommissorium.
  • Offentlighedskommissionen har ikke fastsat en deadline for sit arbejde.
  • Kun den lovgivningspolitiske proces i kommissionsarbejde bør beskyttes.
  • Åbenhedskomitéen har en særlig interesse i at kunne følge Offentlighedskommissionens arbejde (meroffentlighed).
  • Udlevering af Offentlighedskommissionens journalliste ses ikke at hindre beskyttelse af den lovgivningspolitiske proces.

D. 10. december 2003 meddelte Hans Gammeltoft-Hansen, både Ombudsmand og formand for Offentlighedskommissionen, at han anser sig for inhabil og at han, som anført i Ombudsmandslovens § 29, har meddelt dette til Folketingets Retsudvalg. Det er nu op til Retsudvalget at afgøre, hvad der nu skal ske.

Ombudsmanden, som i sin daglige praksis hjælper pressen og borgerne med at få myndighederne til at efterleve Offentlighedsloven er kommet i en alvorlig knibe. Hans fornemmeste opgave består i, at kontrollere den offentlige forvaltning, og dermed bl.a. sikre den størst mulige åbenhed. Nu har han som formand for Offentlighedskommissionen skiftet indstilling til netop denne åbenhed i den offentlige forvaltning. Han er i stedet blevet tilhænger af en altomfattende lukkethed, som ligner den hemmelighedskultur, der burde være udfaset ved enevældens afskaffelse i 1849. 

Det kunne være fristende at konkludere, at når formanden for Offentlighedskommissionen, som i dette tilfælde også er Ombudsmand, har valgt at videreføre den danske hemmelighedskultur, skyldes det, at han gennem 5 års arbejde i Rigsadvokaturen og Flygtningenævnet selv har været en del af kulturen. Men så enkelt er det nok ikke. En anden og mere realistisk forklaring er måske, at Ombudsmanden er bevidst om, at hans udtalelser ikke vil blive mødt med velvilje i Folketinget, hvis de fører til stigende omkostninger på statsbudgettet. 

Ombudsmanden er i bund og grund Folketingets mand og det er Folketinget, som afgør, hvor meget det vil kontrolleres. Hvis Folketinget ikke er tilfreds med Ombudsmanden, kan han afskediges efter det førstkommende Folketingsvalg. Ombudsmanden er under et tungt åg og har med sin dobbeltrolle ikke gjort tingene lettere for sig selv og brugerne af Offentlighedsloven.

Nedenfor kan man følge Åbenhedskomitéens foreløbige korrespondance med Offentlighedskommissionen og senest Folketingets Ombudsmand. 

Hør interview af Hans Gammeltoft-Hansen på DR P1 Koplevs krydsfelt 2005.03.10: http://www.dr.dk/p1/koplev/tidligere.asp?action=showarticle&id=39035

Offentlighedskommissionen

2005.04.24 Åbenhedskomitéens anmodning om indsigt i Ombudsmandens instruks for journalisering af ind- og udgående ordinær og elektronisk post
2004.10.19 Åbenhedskomitéen rykker for svar på brev af 2004.07.26 vedrørende om Ombudsmanden vil oplyse Offentlighedskommissionen om gældende tavshedspligt
2004.08.18 Ombudsmanden/formanden for Offentlighedskommissionen svar på Åbenhedskomitéens anmodning om aktindsigt i hans noterede overvejelser om embedets integritet i forbindelse med modtagelse af PTU-prisen
2004.08.10 Åbenhedskomitéen anmoder Ombudsmanden/formanden for Offentlighedskommissionen om aktindsigt i hans noterede overvejelser om embedets integritet i forbindelse med modtagelse af PTU-prisen
2004.07.26 Åbenhedskomitéen spørger, om Ombudsmanden vil oplyse Offentlighedskommissionen om gældende tavshedspligt
2004.05.27 Offentlighedskommissionens uddybende svar til Åbenhedskomitéen om tavshedspligt
2004.05.17 Offentlighedskommissionens lover svar til Åbenhedskomitéen om tavshedspligt inden udgangen af maj 2004
2004.05.13 Åbenhedskomitéen rykker for uddybende svar af Offentlighedskommissionen, om den er pålagt tavshedspligt, jf. brev af 2004.01.30
2004.02.09 Offentlighedskommissionens svar til Åbenhedskomitéen om journalliste i sag om aktindsigt i egen sag
2004.01.30 Åbenhedskomitéen spørger uddybende Offentlighedskommissionen, om den er pålagt tavshedspligt
2004.01.28 Offentlighedskommissionens svar til Åbenhedskomitéen om tavshedspligt
2004.01.22 Åbenhedskomitéen spørger Offentlighedskommissionen, om den er pålagt tavshedspligt
2003.12.16 Åbenhedskomitéens rykker Offentlighedskommissionen for journalliste i sag om egen aktindsigt
2003.12.12 Offentlighedskommissionens fornyede svar på begæring aktindsigt af 2003.10.03 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.11.10 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.10.02 til Offentlighedskommissionen i egen aktindsigt
2003.10.25 Åbenhedskomitéens beder om genoptagelse aktindsigtsbegæring af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.25 Folketingets ombudsmands svar på begæring aktindsigt af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.17 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.02 Åbenhedskomitéens beder om fornyet behandling af aktindsigtsbegæring af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.01 Offentlighedskommissionens svar på begæring aktindsigt af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.09.30 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.09.23 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.09.10 Åbenhedskomitéens aktindsigtsbegæring i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.09.09 Åbenhedskomitéens pressemeddelelse om pålagt tavshedspligt i Offentlighedskommissionen

 

Klage til Folketingets Ombudsmand over Offentlighedskommissionen

2005.06.08 Sætteombudsmand Hans Würtzen's udtalelse om Offentlighedskommissionens lukkethed og sagsbehandling
2005.04.24 Åbenhedskomitéens replik til Offentlighedskommissionens svar af 2004.02.09
2004.12.22 Bilag 5 til Hans Würtzen's brev af 2004.12.22: Ombudsmandens notat af 2002.05.13 vedrørende indsigt i oplysninger og sager hos Folketingets Ombudsmand efter principperne i persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven
2004.12.22 Bilag 4 til Hans Würtzen's brev af 2004.12.22: Offentlighedskommissionens kommissorium af 2002.05.16
2004.12.22 Bilag 3 til Hans Würtzen's brev af 2004.12.22: Offentlighedskommissionens sammensætning af 2003.11.26
2004.12.22 Bilag 2 til Hans Würtzen's brev af 2004.12.22: En til lejligheden oprettet sagsfortegnelse visende de dokumenter, som indgår i Sætteombudsmandens sag
2004.12.22 Bilag 1 til Hans Würtzen's brev af 2004.12.22: Offentlighedskommissionens replik af 2004.02.09 til Åbenhedskomitéens klage af 2003.11.25
2004.12.22 Sætteombudsmand Hans Würtzens fremsendelse Offentlighedskommissionens svar af 2004.02.09 på Åbenhedskomitéens klage over Offentlighedskommissionens afslag på aktindsigt mhp. kontradiktion samt en sagsfortegnelse og 3 øvrige bilag
2004.11.11 Åbenhedskomitéen anmoder på ny Sætteombudsmand om journalliste
2004.11.10 Sætteombudsmand Hans Würtzen's fremsendelse af Offentlighedskommissionens supplerende udtalelser af 2004.05.26 til Åbenhedskomitéen
2004.10.08 Retsudvalget meddeler, at ny Sætteombudsmand Hans Würtzen vil behandle  Åbenhedskomitéens klage over Offentlighedskommissionen 
2004.09.20 Sætteombudsmand Holger Kallehauge meddeler retsudvalget, at han er inhabil i behandlingen af Åbenhedskomitéens klage over Offentlighedskommissionen 
2004.09.20 Sætteombudsmand Holger Kallehauge opgiver at behandle  Åbenhedskomitéens klage over Offentlighedskommissionen 
2004.08.19 Åbenhedskomitéen klager over Sætteombudsmandens manglende habilitet
2004.08.19 Sætteombudsmand Holger Kallehauge's svar til Åbenhedskomitéen om egen habilitet 
2004.08.15 Åbenhedskomitéen anmoder på ny Sætteombudsmand om journalliste
2004.08.12 Åbenhedskomitéen anmoder på ny Sætteombudsmand om redegørelse om hans overvejelser om  egen habilitet
2004.08.11 Sætteombudsmand Holger Kallehauge's svar til Åbenhedskomitéen om egen habilitet 
2004.08.10 Åbenhedskomitéen anmoder Sætteombudsmand om aktindsigt i hans noterede overvejelser om  egen habilitet
2004.08.08 Sætteombudsmand Holger Kallehauge's fremsendelse af Offentlighedskommissionens supplerende udtalelser af 2004.05.26 til Åbenhedskomitéen
2004.02.12 Åbenhedskomitéen oplyser Sætteombudsmand om den delvise aktindsigt uden journalliste i sag om egen aktindsigt
2004.01.26 Sætteombudsmand Holger Kallehauge's supplerende høringsskrivelse til Offentlighedskommissionen 
2004.01.19 Åbenhedskomitéen oplyser Sætteombudsmand om den delvise aktindsigt uden journalliste i sag om egen aktindsigt
2004.01.12 Sætteombudsmand Holger Kallehauge's høringsskrivelse til Offentlighedskommissionen 
2003.12.10 Folketingets ombudsmands brev til Retsudvalget vedrørende Åbenhedskomitéens klage over manglende imødekommelse af  aktindsigt af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.12.10 Folketingets ombudsmands svar på klage over manglende imødekommelse af  aktindsigt af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.11.25 Åbenhedskomitéens klager til Folketingets Ombudsmand over Offentlighedskommissionens manglende imødekommelse af komitéens aktindsigtsbegæring
2003.11.10 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.10.02 til Offentlighedskommissionen i egen aktindsigt
2003.10.25 Åbenhedskomitéens beder om genoptagelse aktindsigtsbegæring af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.25 Folketingets ombudsmands svar på begæring aktindsigt af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.17 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.10.02 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.02 Åbenhedskomitéens beder om fornyet behandling af aktindsigtsbegæring af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.10.01 Offentlighedskommissionens svar på begæring aktindsigt af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.09.30 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
2003.09.23 Åbenhedskomitéens rykker for svar på aktindsigtsbegæring af 2003.09.10 i Offentlighedskommissionens arbejde
  2003.09.10 Åbenhedskomitéens aktindsigtsbegæring i Offentlighedskommissionens arbejde  
  2003.09.09 Åbenhedskomitéens pressemeddelelse om pålagt tavshedspligt i Offentlighedskommissionen  
Statsministeren bebuder styrkelse af offentlighedsloven - Offentlighedskommission nedsat

 

Åbenhedskomitéen tilbyder at deltage i kommissionsarbejde mhp. at styrke offentlighedsloven, som bebudet af statsminister Anders Fogh Rasmussen. Åbenhedskomitéen ønsker at medvirke til indføre offentlighedsbegrebet i al offentlig virksomhed samt at fjerne de faldgrupper, der er i den nuværende offentlighedslov. Derfor har Åbenhedskomitéen rettet henvendelse til såvel statsminister Anders Fogh Rasmussen som justitsminister Lene Espersen.

Læs om hvem, der sidder i Offentlighedskommissionen og om hvad et enkelt medlem af kommissionen mener om den nuværende Offentlighedslov.

 

2004.10.21  DR P1 Orientering     Lyt her :Udkast til ny offentlighedslov
Jesper Tynell fra DR interviewer Ombudsmanden. Offentlighedskommissionen, der skal komme med udkast til en ny offentlighedslov - er blevet sat til at overveje at begrænse befolkningens indsigt i ministrenes arbejde. Kommissionens formand, Hans Gammeltoft-Hansen, der også er Folketingets Ombudsmand, vil under ingen omstændigheder afsløre, hvad kommissionen er på vej til at anbefale.
  2004.09.30 Foreningen af undersøgende journalisters (FUJ) nyhedsbrev af august 2004: "Lukket møde med tre af Offentlighedskommissionens medlemmer"                                                 FUJ's hjemmeside
  2004.09.27 Foreningen af undersøgende journalister (FUJ) afslår at give dispensation til Åbenhedskomitéen om optagelse i foreningen
2004.09.21 "Sætteombudsmanden går"
  2004.09.03 Åbenhedskomitéen ansøger om optagelse i foreningen af undersøgende journalister (FUJ)
2004.08.14 Artikel i Information: "Landsdommer Kallehauge og det pletfri sværd"
2004.08.12 Artikel i Information: "Hvor pletfrit og rent svinges fru Justitias sværd"
2003.12.28 Artikel i BT: "Godt gået. I åbenhedens tjeneste" På avisens bagside
2003.12.26 Artikel i BT: "Grotesk lukkethed i sag om åbenhed"
2003.12.20 Åbenhedskomitéens kronik: "Ombudsmanden i knibe"
  2002.11.24 Offentlighedskommissionsmedlem Ebbe Dal's læserbrev i Jyllands-Posten: "Offentlighedsloven angår os alle"  
  2002.10.16 Kommunernes Landsforening: "Offentlighedskommissionen har nu indledt sit arbejde"  
  2002.08.30 Åbenhedskomitéens læserbrev i Jyllands-Posten: "Lang ventetid på lovrevision"  
  2002.08.28 DSF´s hjemmeside: "Offentlighedskommission nedsat"  
  2002.08.07 Åbenhedskomitéens første forslag til forbedring af loven  
  2002.07.31 Åbenhedskomitéens læserbrev i Information: "Åbne kommissionsdøre"  
  2002.08.02 Hvem er hvem i Offentlighedskommissionen  
  2002.05.17 Åbenhedskomitéens pressemeddelelse om tilbudet til Statsminister Anders Fogh Rasmussen  
  2002.05.17 Kommissorium for Offentlighedskommission  
  2002.05.17 Justitsministeriet nedsætter Offentlighedskommission  
  2002.05.11 Leder i Information: "Ædedolkenes klub"  
  2002.05.08 Åbenhedskomitéens tilbud i brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen  
  2002.05.02 Artikel i Ekstrabladet: "Bravo, statsminister"  
  2002.04.03 Artikel i Ekstrabladet: "Kære statsminister"  
Tilbage til forsiden