Komiteen for reel åbenhed i den offentlige forvaltning
v,/John Damm Sørensen
Stenkrogen 6
2800 Lyngby

Gladsaxe, 24.10.1997

Til dele af pressen

For Komiteen for reel åbenhed i den offentlige forvaltning har jeg gennemført en undersøgelse af danske kommuner.

Undersøgelsen skal bl.a. ses på baggrund af, at medlemmer af Komiteen for reel åbenhed i den offentlige forvaltning har opfordret Ombudsmanden til at undersøge om danske kommuner laver systematisk journalisering, således at den journalliste som Ombudsmanden mener uopfordret skal udleveres ved aktindsigt faktisk eksisterer. Ombudsmanden mente ikke, der var grundlag for at gennemføre en sådan undersøgelse.

Samme opfordring er givet til Kommunernes Landsforening med samme negative resultat.

Endelig har jeg bedt Tilsynsrådet for Københavns Amt om at iværksætte en undersøgelse af, om primærkommunerne overholder reglerne om offentlighed omkring byrådets arbejde, hvilket Tilsynsrådet ligeledes har afvist.

Da vi i Komiteen for reel åbenhed i den offentlige forvaltning er af den opfattelse, at åbenhed og overholdelse af Offentlighedsloven, Forvaltningslovens og Styrelsesloven er helt afgørende for borgernes retssikkerhed og for et fungerende demokrati, har vi selv iværksat en undersøgelse.

Undersøgelsen er grebet an på følgende måde.

Den 2. oktober 1997 modtog samtlige 275 kommuner i Danmark en begæring om aktindsigt i den 3. dag. der var opført på sagsfortegnelsen til byrådets 1. møde i 1997.

Begæring om aktindsigt er formuleret således, at det er næsten umuligt at smyge sig udenom. Begæringen afsluttes med en anmodning om indledningsvis at få fremsendt sagens journalliste, og i det omfang det kan gøres på under 15 A4 sider ligeledes at få fremsendt kopi af sagsfortegnelsen for byrådets første møde.

Kommunerne har iht. Offentlighedsloven haft 10 dage til at give aktindsigt eller meddele, hvornår en afgørelse kan ventes.

Af svarene kan der nu konstateres følgende:

26 kommuner svarede for sent

14 kommuner har helt undladt at svare (udover de 26) bl.a. Københavns Kommune

61 kommuner har afvist med henvisning til §4, stk. 3

37 kommuner har i forbindelse med afvisningen undladt at give klagevejledning, i strid med Forvaltningslovens regler

En del kommuner har endnu ikke indført systematisk journalisering, vi har modtaget 67 journallister; men det afspejler ikke nødvendigvis det forhold at 67 kommuner laver systematisk journalisering, det på trods af, at Ombudsmanden gentagne gange har slået fast, at manglende journalisering er i åbenlys strid med god forvaltningsskik, ligesom det fremgår af Indenrigsministeriets pjece "God behandling i det offentlige" (findes på http://www.inm.dk/godbeh/godbehan.htm).

En del kommuner undlader at overholde Styrelseslovens regler om at ALLE sager, der behandles af byrådet, skal bekendtgøres for borgerne, det er svært ud fra de 144 modtagne sagsfortegnelser at afgøre om der holdes noget hemmeligt; men det er min fornemmelse, at det sker i stor udstrækning. Det er i hvert ofte punkter som borgmesteren orienter, som helt klart falder udenfor den kategori af sager der kan holdes for lukkede døre. Jeg har i øjeblikket en klag i Tilsynsrådet vedrørende Ledøje-Smørum kommunes anvendelse af dette generelle dagsordenpunkt for byrådsmøderne.

Jeg har vedlagt kopi af en afgørelse truffet af Tilsynsrådet for Københavns Amt i en klage over Gladsaxe byråds manglende offentliggørelse af sager, der er blevet behandlet for lukkede døre.

Gladsaxe kommune ændrede først praksis efter, at den erfarede, at jeg som medlem af Gladsaxelisten havde indbragt sagen for Tilsynsrådet, Gladsaxe kommune har siden nægtet at offentliggøre de hemmeligholdte sager med henvisning til, at det ikke har offentlighedens interesse.

Komiteens undersøgelse afslørede bl.a. at Hobro kommune heller ikke offentliggør sager, der er forhandlet for lukkede døre. Derfor fremsendte jeg kopi af Tilsynsrådets afgørelse via e-post til Byrådet i Hobro.

For at checke om byrådsmedlemmerne var blevet orienteret, kontaktede jeg byrådsmedlem Jytte Frederiksen i Hobro, der kunne meddele mig at hun ikke var blevet orienteret om min henvendelse.

Jytte Frederiksen kunne endvidere fortælle, at hun selv på byrådsmødet i august havde bedt byrådet om at ændre praksis, under henvisning til en udtalelse fra Kommunernes Landsforening.

Til min store overraskelse fortalte Jytte Frederiksen mig, at byrådet havde vedtaget at fastholde praksis om ikke at offentliggøre sager, der blev forhandlet for lukkede døre.

 

Med venlig hilsen

John Damm Sørensen