Kommunalreformen og offentlighedsloven

 

Folketinget skal behandle kommunalreformen (strukturreformen) efter valget.  På forunderlig vis synes det muligt for politikerne at formå pressen til at undgå at lade kommunalreformen indgå i valgkampen ved det nært forestående folketingsvalg. Der er ellers nok at diskutere. F.eks. kan det nævnes at 18 af de 48 love, som udgør kommunalreformen,  dvs. omkring 40 %, af lovene indeholder ændringer af eller præciseringer i vores ret til indsigt i den offentlige forvaltning som reguleres af bl.a. offentlighedsloven og/eller forvaltningsloven.

Samtidig lægges der op til en endnu mere vidtgående overvågning af borgerne. Endvidere overlades store dele af de hidtidige amtskommuners forvaltning til primærkommuner, hvorved man fjerner en række klagefunktioner. 

Initiativtageren til den store reform er partiet Venstre, som normalt bedyrer, at borgerne har fortrin frem for systemet.

Læs Åbenhedskomitéens debatindlæg:

2005.02.14 Morgenavisen Jyllands-Posten "Herremandsmentalitet" Klik har for kopi af læserbrev som det blev skrevet
2005.02.03 Dagbladet Information "Foghs slavestat" Klik har for kopi af læserbrev som det blev skrevet

DR's hjemmeside

På DR P1 Orientering kan du få et overblik over omfanget af det som i daglig tale kaldes strukturreformen. Reformen dækker over ændringen af hele den kommunale struktur og kaldes derfor også  "Kommunalreformen".

http://www.dr.dk/orientering/Temaer/sistrukturkom.shtm 

I lighed med et utal af særlove siden 1987, da offentlighedsloven trådte i kraft, lægges der også i denne reform op til indskrænkning af offentlighedsloven. Politikerne ønsker som sædvanlig ikke at diskutere emnet med borgerne eller pressen. 

Hør nærmere om det på DR P1 Orientering:

KL tilfreds med større lukkethed efter kommunalreform (Orientering 19. januar 2005) 
Jesper Tynell. Et af de spørgsmål vedrørende strukturreformen, som politikerne ikke ønsker at diskutere før efter valget, er regeringens forslag om at begrænse offentlighedens ret til at se myndighederne over skuldrene. Kommunerne Landsforening derimod, vil gerne melde ud, at det er godt at begrænse borgernes ret til at se, hvad stat, regioner og kommuner udveksler af dokumenter. Orientering har talt med jurist og kontorchef i KL's juridiske kontor, Hans Otto Jørgensen

eller

Nye magtrelationer mellem myndigheder og borgere (Orientering 7. januar 2005)
Jesper Tynell. Myndighederne skal ikke længere frygte, at landets borgere og pressen kontrollerer, hvordan de forvalter deres magt og indflydelse. I en række af de lovforslag, som regeringen har sendt i høring i forbindelse med kommunalreformen, er der tilføjet paragraffer, der i praksis fratager borgerne retten til at se, hvilke informationer myndighederne udveksler. Det gælder både oplysninger om afgørende politiske beslutninger, og informationer om den enkelte borger selv. Myndighederne får derimod en ny og uhindret indsigt i borgernes liv. Lovforslagene fjerner nemlig kravet om, at borgerne først skal skrive under og give deres samtykke, før myndigheder må udveksle personfølsomme oplysninger med hinanden. Interview med Oluf Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole.

Indenrigsministeriets hjemmeside

På Indenrigsministeriets hjemmeside kan du finde links til de 48 love, som udgør kommunalreformen. Disse lovforslag har allerede været sendt i høring fra onsdag d. 1. december 2004 med frist for indsendelse af eventuelle bemærkninger d. 7. januar 2005. Der er tale om et meget stort materiale med 3.000 sider svær lovtekst, som man har haft mulighed for at sætte sig ind hen over juleferien. Læs selv:

http://www.im.dk/Index/dokumenter.asp?o=108&n=1&h=8&d=2428&s=4 

Amtsrådsforeningens hjemmeside

På Amtsrådsforeningens hjemmeside kan du finde Strukturkommissionens betænkning:

http://www.arf.dk/Strukturkommissionen/StrukturkommissionensBetaenkning/HentStrukturkommissionensBetaenkning.htm 

 

Tilbage til forsiden