3. Åbenhedskomitéens vedtægter
Åbenhedskomitéen er en borgerrettighedsbevægelse, hvis arbejde sigter mod at gøre borgere og presse opmærksom på de vigtigheden af åbenhed i den offentlige forvaltning samt de risici der er i relation til demokratiet og borgernes retssikkerhed, hvis åbenhedsprincippet tilsidesættes. Manglende åbenhed kan i yderste konsekvens føre til korruption, nepotisme, magtfordrejning, ukorrekte afgørelser, varierende retspraksis m.v.

Komitéen skal arbejde for mødeoffentlighed, dokumentoffentlighed, projektoffentlighed og reel arkivadgang samt generel åbenhed gennem:

 • at borgerne bliver gjort bekendt med eksistensen af offentligheds- og forvaltningslovens åbenhedsbegreber. Vi forventer, at pressen kender disse begreber,
 • at oplyse alle i samfundet om vigtigheden af åbenhed i den offentlige forvaltning i såvel Danmark som EU,
 • at få udvidet gældende åbenhedsprincipper i EU,
 • at få implementeret offentlighedsloven og forvaltningsloven i såvel den statslige - som den kommunale forvaltning,
 • at få ændret arkivloven, således at borgere og presse får reel adgang til Danmarks arkiver,
 • at få implementeret den kommunale styrelseslovs krav om mødeoffentlighed i landets kommunalbestyrelser og herunder gøre det almindelig kendt, at loven ikke anerkender begrebet "lukket møde" men kun, at der undtagelsesvist holdes møder for lukkede døre. Hensynet til at opnå en fri og åben debat i kommunalbestyrelsen kan ikke begrunde dørlukning,
 • at påvirke landets kommunalbestyrelser til at udarbejde korrekt lovlige dagsordner, hvor der også redegøres for indholdet af de punkter, der undtagelsesvist holdes for lukkede døre,
 • at bevidstgøre borgerne om vigtigheden af at systematisk brug af offentlighedsloven,
 • at bevidstgøre borgere, presse og politikere om, at åbenhed i den offentlige forvaltning uden lovhjemlede journal-lister er en illusion,
 • at bevidstgøre brugerbestyrelser og andre offentlige bestyrelser om vigtigheden af åbenhed omkring deres arbejde,
 • at åbenhedsprincippet i offentlighedsloven og forvaltningsloven straks implementeres i den offentlige forvaltning som en lovpligtig service over for borgere og presse, hvilket er i overensstemmelse med lovenes oprindelige hensigter,
 • at gøre det strafbart for embedsmændene at forbryde sig mod offentlighedsloven og forvaltningsloven,
 • at gøre det muligt for embedsmænd at offentliggøre oplysninger, som søges hemmeligholdt i strid med offentlighedsloven og forvaltningsloven, uden at offentliggørelsen må gøres genstand for undersøgelse i forvaltningen,
 • at princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning udvides og indarbejdes i al lovgivning og at den åbenhed, som allerede er indarbejdet i planloven, bliver implementeret i den offentlig forvaltning og om muligt udvides til eksempelvis at omfatte offentlige aktieselskaber,
 • at åbenhedsprincippet udvides til at alle afgørelser og udtalelser i den offentlig forvaltning m.m. (domstole, Folketingets Ombudsmand, ministerier, styrelser, nævn, statsamter, tilsynsråd m.v.) stilles til offentlighedens rådighed i gratis og let tilgængelig form bl.a. på Internettet,
 • at vigtigheden af åbenhed i den offentlige forvaltning i relation til demokrati og retssikkerhed bliver en del af folkeskolens pensum,
 • at komitéen bliver høringsberettiget i forbindelse med lovgivning, der berører offentlighedsprincippet i al offentlige forvaltning,
 • at det gøres til et lovkrav at dommere, embedsmænd m.v. har pligt til at offentliggøre deres deltagelse i frimurerloger og andre netværk, som f.eks. "VL-klubber",
 • at det gøres til et lovkrav at politikere har pligt til at offentliggøre deres bijobs samt deres deltagelse i frimurerloger og andre netværk, som f.eks. "VL-klubber",
 • at det gøres til et lovpligtigt, at alle navne på støttebidragere, som bidrager med mere end kr. 1000, skal offentliggøres,
 • at bekæmpe forloren åbenhed ved at påpege den, når vi konfronteres med den.
Tilbage til forside
Til forrige afsnit: 02. Introduktion af Åbenhedskomitéen
Til næste afsnit: 04. Åbenhedskomitéens kontaktadresser og telefonnumre m.m.