6. Standardaktindsigtsbegæringer udarbejdet af Åbenhedskomitéen

 

Formålet med nedenstående forslag til aktindsigtsbegæring er udarbejdet af Åbenhedskomitéen mhp. at sikre den aktindsigtssøgende adgang til hvad han har krav på at få hos den offentlige myndighed. Udgangspunktet for lovgivningen har været at give borger og presse mulighed for at føre kontrol med den offentlige forvaltning, dvs. alt fra ministerier, nævn, styrelser, amtskommuner, kommuner m.m. Listen over myndigheder som er underlagt offentlighedsloven er lang. Der er to muligheder for at anmode om aktindsigt i en sag. Mulighederne afhænger af om er part i sagen.

Hvis man ikke part i sagen anmoder man om aktindsigt iht. Offentlighedsloven. Hvis man part i sagen anmoder man om aktindsigt iht. Forvaltningsloven.

 

Ikke part i sagen. Åbenhedskomitéens eksempel på en aktindsigtsbegæring iht. Offentlighedsloven:

 

 

2000.01.01

Natur- og miljøforeningen
v./Jørgen Olsen
Slotshaven 301
2889 Nybro

Gladsaxe kommune
Teknik- og miljøforvaltningen
Rådhus Allé
2860 Søborg

 
Vedrørende: Sagsnavn (aktuel adresse og evt. matr.nr.)………..
Journalnummer (hvis det kendes)……..

_________________________________________________________________________________________

Begæring om aktindsigt

I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i ovennævnte sag.

Jeg beder, at blive gjort bekendt med alle aktstykker, herunder bl.a. evt. tegninger, notater, mødereferater og aktens journal-liste, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle aktstykker i sagen vil blive stillet til min rådighed.

Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. § 6 i lov om offentlighed i forvaltningen.

Jeg beder Dem oplyse i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sagsnumre den har i disse forvaltningsafsnit. Jeg henleder opmærksomheden på forvaltningsmyndighedens vejledningspligt, jf. § 7 i forvaltningsloven.

Såfremt der efter Deres opfattelse er lovhjemmel til at undtage aktstykker i denne sag fra aktindsigt, beder jeg om følgende:

  1. en angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.
  2. ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 11 i lov om offentlighed i forvaltningen.

3. en redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. §§ 12 og 13 i lov om offentlighed i forvaltningen samt § 24, stk. 1 i forvaltningsloven.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. lov om offentlighed i forvaltningen, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger med angivelse af, hvorledes aktindsigt kan finde sted.

Jeg anmoder indledningsvis om at få tilsendt kopi af sagens journal-liste, registre og andre fortegnelser, som vedrører den pågældende sags dokumenter.

Med venlig hilsen

XX

 

Part i sagen. Åbenhedskomitéens eksempel på en aktindsigtsbegæring iht. Forvaltningsloven:

 

 

2000.01.01

Natur- og miljøforeningen
v./Jørgen Olsen
Slotshaven 301
2889 Nybro

Gladsaxe kommune
Teknik- og miljøforvaltningen
Rådhus Allé
2860 Søborg

 
Vedrørende: Sagsnavn (aktuel adresse og evt. matr.nr.)………..
Journalnummer (hvis det kendes)……..

_______________________________________________________________________________________

Begæring om aktindsigt

Som part i sagen anmoder jeg i henhold Forvaltningsloven om aktindsigt i ovennævnte sag.

Jeg beder, at blive gjort bekendt med alle aktstykker, herunder bl.a. evt. notater, mødereferater og aktens journal-liste, samt skriftlig oplysning om, hvorvidt alle aktstykker i sagen vil blive stillet til min rådighed.

Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. § 6 i lov om offentlighed i forvaltningen.

Jeg beder Dem oplyse i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sagsnumre den har i disse forvaltningsafsnit. Jeg henleder opmærksomheden på forvaltningsmyndighedens vejledningspligt, jf. § 7 i forvaltningsloven.

Såfremt der efter Deres opfattelse er lovhjemmel til at undtage aktstykker i denne sag fra aktindsigt, beder jeg om følgende:

1. en angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt.
2. ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i Forvaltningsloven.
3. en redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage Deres fyldestgørende skriftlige svar på alle mine anmodninger . Jeg anmoder om at få tilsendt 1 kopi af samtlige dokumenter i sagen og journal-liste, registre og andre fortegnelser, som vedrører den pågældende sags dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9.

Med venlig hilsen

XXX

 
 

Tilbage til forside
05. Vejledning ved aktindsigt
07. Offentlighedsloven, forvaltningsloven og andre relevante love